Điều khoản sử dụng

Xử lý với hàng không chuyển phát được

Với hàng hóa không không chuyển phát được sẽ áp dụng quy định như sau...

Trách nhiệm, hoàn cước, bồi thường

Vui lòng đọc kỷ các trường hợp sau để xử lý các trường hợp xảy ra tranh chấp dịch vụ...

Điều kiện hàng hóa, chủng loại vận chuyển

Để sử dụng dịch vụ chuyển phát của chúng tôi, quý khách phải đọc kỹ và đồng ý các điều khoản sau đây của chúng tôi....

1